Quản lý đơn hàng

Các mục liên quan:


Xem lịch sử đơn hàng

Nhà bán hàng có thể xem lịch sử đơn hàng và viết các ghi chú ở mục Lịch sử trong chi tiết từng đơn hàng. Mục Lịch sử cũng cho phép Nhà bán hàng liên lạc với nhân viên, đính kèm tập tin vào một đơn đặt hàng, liên kết đến các sản phẩm, đơn đặt hàng và khách hàng khác.

Để xem mục Lịch sử đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.

3. Ở trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống phần Lịch sử:

Lưu ý: Tất cả các ghi chú chỉ hiển thị cho nội bộ xem, Khách mua hàng không thể thấy được.


Thêm nhãn, ghi chú hoặc sửa 1 đơn hàng

Nhà bán hàng có thể cập nhật các thông tin trong đơn hàng:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể thay đổi các thông tin như:

  • Thay đổi thông tin Khách mua hàng.
  • Thêm hoặc xóa các ghi chú.
  • Thêm hoặc xóa nhãn.

Thay đổi thông tin khách hàng

Để thay đổi thông tin khách hàng như địa chỉ vận chuyển hoặc email, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Nhấp vào Chỉnh sửa ở phần Khách hàng:

2. Thực hiện các sửa đổi.

3. Nhấn Lưu.


Liên hệ với Khách mua hàng về đơn đặt hàng

Hệ thống sẽ lưu trữ tất cả thông tin của Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể thêm thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa trong phần Khách hàng của trang đơn đặt hàng. Nếu thiết đặt tùy chọn yêu cầu Khách mua hàng phải nhập email hoặc số điện thoại khi thanh toán, thì Nhà bán hàng sẽ thấy các thông tin này trong phần Khách hàng của trang đơn đặt hàng.

Hãy liên hệ với Khách mua hàng bằng số điện thoại họ đã nhập hoặc liên hệ bằng email:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.

3. Tại trang Đơn hàng chi tiết, ở phần Khách hàng, nhấp vào địa chỉ email khách mua hàng.

4. Một hộp thoại Liên hệ với khách hàng hiện ra, điền thông tin Nhà bán hàng muốn:

5. Nhấp Gửi Email.


Lưu trữ đơn hàng

Khi hoàn thành đơn đặt hàng, Nhà bán hàng có thể lưu trữ đơn hàng theo cách thủ công như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Tại trang tất cả đơn hàng, nhấp vào mã đơn hàng muốn lưu trữ.

3. Nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải trong trang chi tiết đơn đặt hàng.

4. Chọn Lưu trữ:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.