Bạn cần tìm gì ?

Quản lý đơn hàng

Các mục liên quan


Thêm nhãn, ghi chú

Nhà bán hàng có thể cập nhật các thông tin trong đơn hàng:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng cần xử lý.
 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thay đổi các thông tin như:
  • Thêm hoặc xóa các ghi chú. Nhấn Lưu.

  • Thêm hoặc xóa nhãn. Nhấn Lưu tag.


Chỉnh sửa thông tin Khách mua hàng

Dù là đơn hàng đã có thông tin đơn hàng trước đó hay không, Nhà bán hàng chỉ có thể chỉnh sửa thông tin Khách mua hàng, mà không thể thêm Khách mua hàng từ danh sách Khách mua hàng đang có trên Trang quản trị.

Nhà bán hàng thực hiện chỉnh sửa như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng cần xử lý.
 3. Tại đây, Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng bút chì để thực hiện các thay đổi thông tin:

  • Thông tin đơn hàng

  • Địa chỉ giao hàng


Liên hệ với khách mua hàng về đơn đặt hàng

Thông tin của khách mua hàng được hệ thống tự động lưu trữ. Nhà bán hàng có thể thêm thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa trong mục Khách hàng trên Trang quản trị.

Nếu cấu hình thiết lập khách mua hàng phải nhập email và số điện thoại khi đặt hàng và thanh toán thì thông tin này được ghi nhận trong phần Thông tin Khách hàng của trang đơn đặt hàng

Nhà bán hàng có thể gọi điện cho khách mua hàng theo số điện thoại mà họ đã cung cấp.

Để liên hệ với Khách mua hàng bằng email:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.
 3. Tại trang Chi tiết đơn hàng, ở phần Khách hàng, Nhà bán hàng nhấp vào địa chỉ email khách mua hàng.
 4. Trong cửa sổ Liên hệ với khách hàng, Nhà bán hàng điền thông tin trong các ô Gửi đến, Gửi từ, Tiêu đề, Nội dung mail,...

 5. Nhấp Gửi Email.

Xem lịch sử đơn hàng

Lịch sử đơn hàng giúp Nhà bán hàng biết được các thông tin về thời gian đặt hàng, lịch sử thanh toán, lịch sử vận chuyển,... Bên cạnh đó, Nhà bán hàng cũng có thể và viết ghi chú cho lịch sử đơn hàng. 

Để xem mục Lịch sử đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp chọn mã đơn hàng muốn xem.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống phần Lịch sử.
 4. Nếu Nhà bán hàng cần thêm ghi chú, vào ô Thêm nội dung ghi chú, chọn Lưu khi đã hoàn thành.

Lưu ý: Ghi chú này hiển thị cho nội bộ nhân viên và không hiển thị đối với khách mua hàng.


Gởi lại email xác nhận đơn hàng 

Ngoài email xác nhận đơn hàng tự động, hệ thống Haravan còn hỗ trợ Nhà bán hàng gửi lại cho Khách mua hàng khi Nhà bán hàng muốn nhắc nhở hay khi Khách mua hàng có nhu cầu xem lại thông tin đơn hàng thông qua email xác nhận đơn hàng.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Từ Trang quản trị ➨ Đơn hàng ➨ nhấp chọn đơn hàng cụ thể muốn gửi lại email.
 2. Nhà bán hàng kéo xuống phần Lịch sử, xem mục “Email xác nhận đơn hàng đã được gởi đến khách hàng”.
 3. Nhấn chọn Gởi lại.
 4. Cửa sổ thông báo hiện ra, Nhà bán hàng chọn Gởi để xác nhận.
 5. Hệ thống thông báo gửi email thông báo đến khách hàng.

Lưu ý:

 • Bên cạnh việc gửi email xác nhận đơn hàng, Nhà bán hàng còn có thể gởi lại Email xác nhận vận chuyển.

 • Hệ thống không không giới hạn số lượng tối đa việc gởi lại này.