Bạn cần tìm gì ?

Những cân nhắc

Có một số cân nhắc cần lưu ý khi Nhà bán hàng di chuyển cửa hàng đến Haravan:

- Chuyển hướng URL

- Tài nguyên độc lập với giao thức.

Chuyển hướng URL

Đảm bảo Nhà bán hàng thiết lập chuyển hướng URL (url redirect) cho các trang trên cửa hàng hiện tại của Nhà bán hàng mà Khách mua hàng có thể tìm đến. Điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ mất khách hàng trở lại trang và tìm thấy không thấy trang sau khi bạn đã di chuyển sang Haravan.

Tài nguyên độc lập với giao thức

Đảm bảo rằng tất cả tài nguyên lưu trữ (tệp tin, hình ảnh..) trên web luôn có thể truy cập được bằng cách xóa các giao thức cụ thể như http: và https: khỏi đường dẫn của tài nguyên trên web.