Bạn cần tìm gì ?

Nhóm sản phẩm thủ công

Cách tạo nhóm sản phẩm thủ công giúp Nhà bán hàng chọn sản phẩm cụ thể muốn thêm vào nhóm.

Các mục liên quan


Thêm sản phẩm vào nhóm thủ công

Lưu ý: Nhà bán hàng không thể thay đổi từ Nhóm sản phẩm tự động sang Nhóm sản phẩm thủ công.

Cách thực hiện tạo Nhóm sản phẩm thủ công chi tiết như sau:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp Tạo nhóm sản phẩm.

3. Điền đầy đủ tên nhóm sản phẩm mô tả.

4. Nhấp Chọn hình để thêm ảnh vào nhóm sản phẩm.

5. Ở phần Thêm sản phẩm vào danh mục, chọn Tự chọn sản phẩm:

6. Nhấn Lưu.7. Ngay tại phần này, nhấp Chọn sản phẩm và stick chọn hoặc nhập vào ô tìm kiếm các sản phẩm muốn thêm vào nhóm.

8. Nếu muốn sắp xếp các sản phẩm theo ý muốn. Ở phần Sắp xếp, chọn Tùy chọn và rê kéo sắp xếp các sản phẩm theo ý muốn.

9. Ở phần Tối ưu SEO, Nhà bán hàng có thể nhìn thấy cách mà sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Lưu ý: không nên thay đổi URL ở phần Đường dẫn.

10. Ở phần Hiển thị, chọn kênh mà Nhà bán hàng muốn nhóm sản phẩm này xuất hiện trên đó. Nếu như Nhà bán hàng không muốn hiển thị nhóm sản phẩm tại thời điểm hiện tại, có thể chọn ngày hiển thị và lựa chọn ngày đăng sản phẩm.


Thêm sản phẩm vào Nhóm sản phẩm thủ công đã tạo trước đó

Nhà bán hàng có thể thêm sản phẩm vào Nhóm sản phẩm thủ công đã tạo trước đó:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Stick chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm muốn thêm vào nhóm.

3. Chọn thao tác -> Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm.

4. Chọn nhóm sản phẩm để thêm vào và nhấn Lưu.


Xóa sản phẩm khỏi nhóm sản phẩm thủ công

Để loại các sản phẩm khỏi 1 nhóm sản phẩm thủ công, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm -> Chọn tên nhóm sản phẩm Nhà bán hàng muốn cập nhật.

2. Ở phần Sản phẩm, nhấn dấu x để xóa sản phẩm khỏi nhóm. Tùy chọn này sẽ không xóa sản phẩm trên Haravan.

3. Nhấn Lưu.