Bạn cần tìm gì ?

Nhập danh sách sản phẩm

Việc nhập danh sách sản phẩm giúp Nhà bán hàng dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sau Haravan hoặc nếu Nhà bán hàng muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý tồn kho.

Khi nhập sản phẩm, hệ thống Haravan sẽ chuyển đổi từ file thành sản phẩm trên website.

Các mục liên quan:


Chuẩn bị trước khi tiến hành import sản phẩm

Trước khi bắt đầu, Nhà bán hàng cần đọc các tài liệu về:

 • Giải thích về các file CSV, file XLS(excel).
 • Cấu trúc các trường sản phẩm trong file.
 • Gắn nhiều hình ảnh cho sản phẩm trong file Excel.

Import sản phẩm với file Excel

Mời Nhà bán hàng xem qua video hướng dẫn sau để biết cách import sản phẩm:


Import sản phẩm từ các nền tảng khác

Nếu Nhà bán hàng đã có file Excel được xuất từ các nền tảng bán hàng hoặc shop cũ, hãy chắc chắn file Excel đó được định dạng đúng như cấu trúc các trường sản phẩm trong file Excel mẫu của hệ thống Haravan. Nếu định dạng không đúng hoặc thiếu bất cứ tiêu đề sản phẩm nào, việc import sẽ thất bại.

File excel không nên vượt quá 15MB dung lượng. Nếu Nhà bán hàng gặp lỗi khi import file excel mới, hãy kiểm tra lại dung lượng file.

Để thêm sản phẩm từ các nền tảng bán hàng khác vào Haravan, thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Tại trang Quản lý sản phẩm, nhấp vào nút Nhập File ở góc trên bên phải.

3. Stick chọn vào dòng “Nhập từ file .xls(Excel).

4. Nhấp Choose File để chọn File import -> Chọn File

5. Nhấn Nhập sản phẩm.


Import sau khi đã sửa đổi file Excel

Nếu Nhà bán hàng muốn sửa đổi các sản phẩm trên website đang sử dụng Haravan, trước tiên cần phải Export-Xuất file Excel ra khỏi hệ thống. Sau đó mới tiến hành import lại file excel đã sửa đổi.

Để import lại file excel đã sửa đổi, thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn Nhập File.

3. Chọn file excel đã cập nhật.

4. Stick vào “Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL”.

5. Nhấp Nhập sản phẩm.

Khi file excel được import lên hệ thống thành công, Haravan sẽ gửi 1 email thông báo đến email của tài khoản đang đăng nhập.


Một số file mẫu khi nhập danh sách sản phẩm

 • Sản phẩm có nhiều biến thể
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh
  Nếu sản phẩm của Nhà bán hàng có nhiều hình ảnh thì tương ứng với mỗi hình ảnh là một dòng sản phẩm.
  Lưu ý:
  - Phần ngày tạo và ngày cập nhật: Nếu Nhà bán hàng muốn đăng sản phẩm trước nhưng chưa muốn mở bán sản phẩm thì có thể để ngày này là ngày muốn hiển thị bán sản phẩm.
  Ví dụ: Ngày 6/11/2017 bạn nhập sản phẩm nhưng đến ngày 11/11/2017 mới bán thì ở phần này Nhà bán hàng để ngày tạo và ngày cập nhật = 11/11/2017.
  - Khi tạo dòng sản phẩm có link hình ảnh mới, bạn cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. 
 • Sản phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm
  Lưu ý:
  - Khi tạo sản phẩm có Nhóm sản phẩm mới, Nhà bán hàng cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. 
  - Việc nhập nhóm sản phẩm cho sản phẩm chỉ có hiệu lực cho việc nhập tạo mới, không có hiệu lực khi cập nhật sản phẩm. 
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh thuộc tính
  Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính có hình ảnh hiển thị, Nhà bán hàng có thể tạo dữ liệu trong file excel. Nhà bán hàng gán link hình ảnh vào cột Ảnh Biển Thể.
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh, nhiều thuộc tính và nhiều nhóm sản phẩm

Xem thêm chi tiết về các trường thông tin khi nhập danh sách tại đây.