Bạn cần tìm gì ?

Ngôn ngữ trang thanh toán

Nếu Nhà bán hàng bán bằng cửa hàng trực tuyến, thì Nhà bán hàng có thể dịch kiểm tra bằng cách chỉnh sửa các tiêu đề của mình. Một số tiêu đề đi kèm với bản dịch cho nhiều ngôn ngữ, do đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ khác cho thanh toán của mình trong trình chỉnh sửa. Nếu Nhà bán hàng muốn sử dụng ngôn ngữ không có trong chủ đề của mình, thì Nhà bán hàng cũng có thể dịch các thanh toán theo cách thủ công.

Nếu giao diện của Nhà bán hàng bao gồm nhiều ngôn ngữ, sau đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ cho thanh toán của mình.

Để chọn một ngôn ngữ thanh toán mới:

  1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình > Thanh toán.
  2. Kéo xuống phần Ngôn ngữ trang thanh toán.

  3. Ngôn ngữ thanh toán được hệ thống mặc định là Tiếng Việt. Hệ thống còn hỗ trợ thêm ngôn ngữ Tiếng Anh.
    Để chọn một ngôn ngữ thanh toán khác cho cửa hàng, Nhà bán hàng  ấn vào Tùy chỉnh
  4. Tại đây, Nhà bán hàng nhận được giao diện Checkout & system

  5. Nhà bán hàng vào trường thông tin muốn thay đổi và nhập lại nội dung mới.
  6. Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi ngôn ngữ thanh toán, nhấp chọn Chuyển đổi ngôn ngữ.

  7. Nhấp Lưu để hoàn tất.