Menu

Menu là danh  mục sản phẩm, bài viết hay bất cứ một hình thức quản lý sản phẩm kinh doanh của bạn.

Quản lý phân loại theo nhiều cấp, luồng phân bố mà bạn hướng khách hàng tìm kiếm sản phẩm, bài viết theo.

Việc phân bố menu sẽ có nhiều cách thức khác nhau, tuỳ thuộc vào cách bạn muốn hướng khách hàng. Cũng như cách hiển thị sản phẩm, bài viết hay mục tiêu bán hàng, giới thiệu của bạn.