Menu

Menu là danh  mục sản phẩm, bài viết hay bất cứ một hình thức quản lý sản phẩm kinh doanh của bạn.

Quản lý phân loại theo nhiều cấp, luồng phân bố mà bạn hướng khách hàng tìm kiếm sản phẩm, bài viết theo.

Việc phân bố menu sẽ có nhiều cách thức khác nhau, tuỳ thuộc vào cách bạn muốn hướng khách hàng. Cũng như cách hiển thị sản phẩm, bài viết hay mục tiêu bán hàng, giới thiệu của bạn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.