Bạn cần tìm gì ?

Lịch sử tồn kho

Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của Trang quản trị, bao gồm:

- Tạo Có quản lý tồn kho cho sản phẩm.

- Tạo Điều chuyển.

- Tạo Điều chỉnh/Hoàn điều chỉnh.

- Tạo phiếu Mua hàng.


Trên trang Lịch sử, Nhà bán hàng có thể:

- Xem lịch sử tồn kho.

- Lọc lịch sử.

- Xuất file lịch sử.


Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Lịch sử
 2. Hệ thống hiển thị tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý tồn kho.
  Nhà bán hàng xem lịch sử tồn kho chi tiết trên từng trang hiển thị.
  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh số lượng hiển thị cho từng trang với 3 mức: 10, 20, 50.


 3. Trên trang chi tiết lịch sử tồn kho, Nhà bán hàng sử dụng bộ lọc để xem lịch sử theo các điều kiện lọc.

   
 4. Sau khi thực hiện lọc, Nhà bán hàng có thể xuất file theo điều kiện lọc để xem hoặc xử lý trên file xuất, bằng cách nhấp chọn Xuất file.


  Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn điều kiện xuấtđịnh dạng file, chọn Xuất.


Có 8 loại nghiệp vụ được lịch sử ghi nhận. Các loại nghiệp vụ này ảnh hưởng đến thông số tồn kho ứng:

 1. Loại Cơ bản: chỉ phát sinh khi Nhà bán hàng chuyển đổi phương thức tồn kho từ cơ bản lên nâng cao.
 2. Loại Khởi tạo: phát sinh khi Nhà bán hàng tạo sản phẩm mới và sản phẩm này được ghi nhận một số lượng tồn kho nhất định. Nghiệp vụ này làm tăng số Tồn của sản phẩm.
 3. Loại Bán hàng: phát sinh khi Khách mua hàng đặt hàng hay khi Nhà bán hàng tạo đơn hàng trong Trang quản trị. Loại Bán hàng làm tăng số Đặt.
 4. Loại Giao hàng: phát sinh khi đơn hàng giao thành công cho Khách mua hàng (trạng thái Vận chuyển "Đã giao"). Loại nghiệp vụ này làm giảm đồng thời cả số Tồn và số Đặt.
 5. Loại Trả hàng: phát sinh Nhà bán hàng thực hiện hoàn trả (chỉ bao gồm hoàn trả trên Trang quản trịhoàn trả trên Hararetail) Loại Trả hàng làm giảm số Đặt.
 6. Loại Điều chuyển: phát sinh khi tạo điều chuyển, ảnh hưởng đến số Đặt, số Tồn, số Không khả dụng tùy nghiệp vụ tương ứng.
 7. Loại Điều chỉnh: phát sinh khi Nhà bán hàng thực hiện điều chỉnh. Việc điều chỉnh làm tăng/giảm số Tồn tùy vào nghiệp vụ thực tế.
 8. Loại Mua hàng: phát sinh khi Nhà bán hàng thực hiện mua hàng
  • Mua hàng chưa nhận: tăng số Không khả dụng.
  • Mua hàng đã nhận: giảm số Không khả dụng, tăng số Tồn
  • Lưu trữ phiếu mua hàng: giảm số Không khả dụng.