Bạn cần tìm gì ?

Kết nối Adayroi

Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên Adayroi.com


Kết nối hệ thống Haravan với Adayroi

Để kết nối với Adayroi, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Kết nối của kênh Adayroi.

2. Chọn Thêm kênh bán hàng.

3. Nhà bán hàng cần nhập API Key, Signature và Mã Kho để hoàn tất kết nối.


Để lấy API key này, Nhà bán hàng gửi mail tới merchant@adayroi.com. Bên Adayroi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm sản xuất hình ảnh nội dung sản phẩm... cho đến bước sinh mã kết nối để Nhà bán hàng nhập lên app Haravan. 

Lưu ý: Để trở thành merchant của Adayroi, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ email merchant@adayroi.com. Nội dung khách hàng đặt thêm tag #Haravan vào subject email hoặc kèm trong tên công ty (vd ULA #Haravan)


Đồng bộ từ Haravan sang Adayroi

Cấu hình field cập nhật

Khi cập nhật sản phẩm, Nhà bán hàng có thể quản lý các trường thông tin đồng bộ thông qua việc cấu hình Field cập nhật.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

  1. Vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Adayroi.
  2. Tại đây, trong mục Field cập nhật, Nhà bán hàng chọn/bỏ chọn các trường thông tin.


  3. Chọn Lưu để xác nhận.