Kết nối Adayroi

Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên Adayroi.com


Kết nối hệ thống Haravan với Adayroi

Để kết nối với Adayroi, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Kết nối của kênh Adayroi.

2. Chọn Thêm kênh bán hàng.

3. Nhà bán hàng cần nhập API Key, Signature và Mã Kho để hoàn tất kết nối.


Để lấy API key này, Nhà bán hàng gửi mail tới merchant@adayroi.com. Bên Adayroi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm sản xuất hình ảnh nội dung sản phẩm... cho đến bước sinh mã kết nối để Nhà bán hàng nhập lên app Haravan. 

Lưu ý: Để trở thành merchant của Adayroi, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ email merchant@adayroi.com. Nội dung khách hàng đặt thêm tag #Haravan vào subject email hoặc kèm trong tên công ty (vd ULA #Haravan)


Đồng bộ từ Haravan sang Adayroi

Đồng bộ sản phẩm mới

Sau khi thực hiện kết nối với Adayroi, Nhà bán hàng có thể thực hiện đồng bộ sản phẩm.

Việc đồng bộ sản phẩm này đi theo nguyên tắc:

  • Sản phẩm trên Haravan phải có đồng thời SKU và Barcode. Hai thông số này sẽ được mapping sang Adayroi và thể hiển trên chi tiết sản phẩm.
  • Nếu sản phẩm không có đủ SKU và Barcode, sản phẩm đó không được khởi tạo tại Adayroi.
  • Giá trị SKU và Barcode có thể trùng nhau.
  • Khi một sản phẩm đã được ghi nhận kết nối từ Haravan sang Adayroi, hệ thống sẽ tiến hành đồng bộ giá và giá trị tồn kho cho sản phẩm đó.
  • Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng khác nhau, thông qua các mã kho. 

    Ví dụ: SP1 có số lượng 100, sẽ được ghi nhận với số lượng là 100 trên các kho A, B, C.

Cấu hình field cập nhật

Khi cập nhật sản phẩm, Nhà bán hàng có thể quản lý các trường thông tin đồng bộ thông qua việc cấu hình Field cập nhật.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

  1. Vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Adayroi.
  2. Tại đây, trong mục Field cập nhật, Nhà bán hàng chọn/bỏ chọn các trường thông tin.


  3. Chọn Lưu để xác nhận.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.