Hướng dẫn in tồn kho

  • Bạn có thể sẽ cần in phiếu điều chỉnh, phiếu điều chuyển hoặc phiếu mua hàng ra giấy. Việc này thao tác thật đơn giản.
  • Để in một phiếu điều chỉnh ( điều chỉnh, phiếu mua hàng ): 

1. Từ quản trị cửa hàng của bạn, hãy vào trang Tồn kho trong bảng quản trị của bạn. 

2. Từ trang Tồn kho, vào trang phiếu điều chỉnh ( điều chuyển, phiếu mua hàng )

3. Tại trang phiếu điều  chỉnh ( điều chuyển, phiếu mua hàng ), nhấp vào bất kỳ một phiếu điều chỉnh ( điều chuyển, phiếu mua hàng )  nào bạn muốn in ra giấy.

Từ trang chi tiết phiếu điều chỉnh, nhấp vào nut có biểu tượng máy in ở góc phải màn hình.

Điều này sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị một bản xem trước của các hóa Đơn hàng. Chọn máy in và các thiết lập của bạn, và nhấp vào In.