Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Chi tiết sản phẩm

Haravan Mobile App - Chi tiết sản phẩm

Khi vào trong chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể xem và thực hiện nhiều thao tác với sản phẩm đó.


Tổng quan về trang chi tiết sản phẩm

Khi nhấp vào một sản phẩm bất kỳ, ứng dụng chuyển đến thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết:

 • Ảnh đại diện và mô tả của sản phẩm.
 • Tên sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Kênh bán hàng
 • Phân loại
  • Loại sản phẩm
  • Nhà sản xuất
  • Nhãn
 • Danh sách các biển thể:
  • Tên biến thể
  • Số lượng tồn kho 
  • Giá bán của biến thể

Lúc này, Nhà bán hàng có thể nhiều thao tác tương ứng, như khi tạo mới sản phẩm. Các thao tác phát sinh lúc này được gọi là cập nhật sản phẩm.

Xem chi tiết cách thêm sản phẩm mới tại đây.


Thao tác với biển thể

Trong trang chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Thêm biến thể
 • Sửa tên thuộc tính
 • Thay đổi thông tin cho từng biến thể

Thêm biến thể

 1. Nhà bán hàng nhấp vào Thêm biến thể.


 2. Nhập giá trị thuộc tính cho biến thể.


 3. Thiết lập giá và giá so sánh.


 4. Thiết lập thông số hàng tồn kho


  1. Nhấp chọn vào Hàng tồn kho.
  2. Nhập SKU cho sản phẩm
  3. Nhập Barcode cho sản phẩm.
  4. Bật/Tắt chức năng Có quản lý tồn kho.
   • Tắt: trạng thái màu xám: không quản lý tồn kho.
   • Bật: trạng thái màu xanh: có quản lý tồn kho.
    Nếu Nhà bán hàng chọn tùy chọn này. Nhà bán hàng cần:
    • Nhập thêm số lượng tồn kho. Bằng cách nhập trực tiếp hoặc sử dụng (-)/(+) để tăng/giảm.
    • Nhập giá vốn.
    • Tùy chọn: Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi hết hàng.
     • Tắt: trạng thái màu xám
     • Bật: trạng thái màu xanh
 5. Nhập các thông số vận chuyển
  1. Nhấp vào Vận chuyển.
  2. Tùy chọn Có giao hàng:


   • Tắt: trạng thái màu xám: không giao hàng.
   • Bật: trạng thái màu xanh: có giao hàng.
  3. Nhập khối lượng của sản phẩm.
  4. Sau khi thêm thông tin và thiết lập các tùy chinh, Nhà bán hàng vào dấu tick để tạo biến thể.

Sửa tên thuộc tính

 1. Nhà bán hàng nhấp vào Sửa tùy chọn.


 2. Ứng dụng chuyển đến trang tùy chọn, hiển thị các thuộc tính của sản phẩm đó.


 3. Nhà bán hàng nhấp vào biểu tượng ba chấm, nhấp chọn Đổi tên thuộc tính.
 4. Nhà bán hàng nhập tên thuộc tính mới.


 5. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

Thay đổi thông tin cho từng biến thể

 1. Trong trang chi tiết sản phẩm, phần Biến thể, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể cần thay đổi thông tin.
 2. Trong trang chi tiết của biển thể, Nhà bán hàng thay đổi thông tin cho biến thể.


 3. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

Xóa biển thể

 1. Trong trang chi tiết sản phẩm, phần Biến thể, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể cần thay đổi thông tin.
 2. Nhà bán hàng nhấn chọn nút Xóa biển thể.
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng nhấn nút để xác nhận lại yêu cầu.Thao tác với sản phẩm

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện một số thao tác nhất định cho sản phẩm:

 • Chia sẻ
 • Nhân bản
 • Xem thử
 • Xóa sản phẩm 

Để thực hiện, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng ba chấm. Trong danh sách menu thao tác, Nhà bán hàng nhấp chọn vào thao tác cần thực hiện.

Chia sẻ

Khi nhấn vào Chia sẻ, thiết bị điện thoại hiển thị các kênh xã hội hỗ trợ chia sẻ liên kết. Nhà bán hàng chỉ cần chọn kênh cần chia sẻ.

Nhân bản

Khi nhấp vào Nhân bản sản phẩm, ứng dụng tự động tạo ra một sản phẩm giống hệt với sản phẩm hiện hành. 

Nhà bán hàng cần đặt tên mới cho sản phẩm nhân bản đó. Sau đó chọn Nhân bản.

Xem thử

Khi nhấp chọn Xem thử, ứng dụng điều hướng đến trang hiển thị sản phẩm trên website trên trình duyệt mặc định của thiết bị di động.

Xóa sản phẩm 

Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn xóa sản phẩm, Nhà bán hàng chỉ cần nhấp vào Xóa sản phẩm, xác nhận trong cửa sổ cảnh báo thì sản phẩm hiện hành sẽ bị xóa trong hệ thống của Nhà bán hàng.

Lưu ý: Thao tác xóa có không thể hoàn tác và không thể phục hồi dữ liệu. Nhà bán hàng nên cân nhắc khi thực hiện.