Bạn cần tìm gì ?

Hararetail - Đổi Trả đơn hàng

Việc Đổi Trả đơn hàng xảy ra khi phía Nhà bán hàng giao nhầm hàng, hàng bị lỗi, khách mua hàng không hài lòng với sản phẩm,... phù hợp với chính sách bảo hành và đổi trả sản phẩm mà Nhà bán hàng quy định.

Hararetail hỗ trợ Nhà bán hàng Đổi Trả cho đơn hàng hai trường hợp: 

 • Đổi Trả cùng hoặc khác chi nhánh: 
  • Đổi Trả cùng chi nhánh mua hàng: Khách mua hàng Đổi Trả tại chi nhánh đã mua hàng.
  • Đổi Trả khác chi nhánh mua hàng: Khách mua hàng được Đổi Trả tại một chi nhánh bất kỳ khác với chi nhánh đã mua hàng
   Điều kiện Đổi Trả khác chi nhánh: Nhà bán hàng phải bật Cấu hình đổi/trả hàng cho cửa hàng tại HaraRetail.
 • Đổi Trả nhiều lần hoặc chỉ duy nhất một lần:
  • Đổi Trả nhiều lần: đơn hàng vẫn có thể Đổi Trả khi chưa nhập trả hết toàn bộ số lượng hàng hóa và số tiền mua hàng (không bao gồm phí vận chuyển).
  • Đổi Trả một lần duy nhất: một đh chỉ có thể Đổi Trả duy nhất một lần.
   Điều kiện  Đổi Trả một lần duy nhất: Nhà bán hàng phải bật Cấu hình Đổi Trả một lần.

Lưu ý: Thao tác Đổi Trả chỉ thực hiện được khi đơn hàng đã được xác nhận hoàn thành (đơn hàng có trạng thái Đã thanh toán và Đã hoàn thành).


Làm thế nào để thực hiện đổi trả?

Thao tác Đổi Trả cùng chi nhánh hay khác chi nhánh đều thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Hararetail

 2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu

 3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Đơn hàng.

 4. Trong trang Đơn hàng, Nhà bán hàng gõ thông tin tìm kiếm đơn hàng (mã đơn hàng, tên khách mua hàng,...) trong ô tìm kiếm.


 5. Nhà bán hàng nhấp chọn Đổi Trả.


 6. Tại đây, sẽ có hai trường hợp phát sinh: Đổi hoặc Trả. Tùy nhu cầu Đổi/Trả của khách mua hàng mà Nhà bán hàng sẽ thao tác cho phù hợp.

Khi khách mua hàng muốn ĐỔI hàng

Khi khách mua hàng muốn đổi hàng, sau khi nhấp chọn Đổi trả, Nhà bán hàng thực hiện tiếp như sau:

 1. Chọn số lượng muốn Nhập trả. Số lượng nhập trả phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng đã mua hàng.


 2. Tìm sản phẩm thay thế cho sản phẩm đổi lại.
  Tại đây, Nhà bán hàng có thể lựa chọn sản phẩm thay thế với các biến thể khác nhau, đặt khuyến mãi cho sản phẩm, thêm phí vận chuyển và lựa chọn phương thức thanh toán.

 3. Lựa chọn Nhân viên xử lý. Nhân viên xử lý được lựa chọn sẽ được ghi nhận cho đơn hàng mới được tạo ra cho sản phẩm mua mới thay thế cho sản phẩm đổi trả.


 4. Viết Ghi chú cho lý do đổi hàng. Thao tác này không bắt buộc nhưng khuyến cáo Nhà bán hàng nên thực hiện.


 5. Nhập Số tiền cần hoàn trả. Thông thường, đây chính là số tiền khách mua hàng đã chi trả cho sản phẩm đã mua trước đó.

  Lưu ý: 
  • Nếu sản phẩm được khuyến mãi, thì giá tiền của sản phẩm bằng với giá tiền sau khi đã khuyến mãi. 
  • Số tiền hoặc phần trăm được khuyến mãi sẽ được quy đổi ra trọng số và chia đều cho tổng sản phẩm có trong đơn hàng.
  • Số tiền hoàn trả tối đa bằng với tổng trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển.
  • Phí vận chuyển không được hoàn trả lại cho khách mua hàng.
 6. Nhập chọn Hoàn trả/Thanh toán
  • Hoàn trả + <số tiền> nghĩa là Nhà bán hàng đưa cho khách mua hàng số tiền chênh lệch.
  • Thanh toán + <số tiền> nghĩa là khách mua hàng phải đưa thêm số tiền cần bù thêm vào.

   Lưu ý: Nhà bán hàng có thể không cần hoàn tiền lại cho khách mua hàng trong trường hợp sản phẩm được đổi có giá trị nhỏ hơn sản phẩm trả nếu Nhà bán hàng bật chức năng Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn trong cấu hình bán hàng. 


 7. Nhà bán hàng chọn In hóa đơn. Nếu muốn bỏ thao tác này, Nhà bán hàng nhấn dấu x.

  Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện được duy nhất một lần, bao gồm vừa in hóa đơn đổi hàng vừa in hóa đơn mua hàng mới. Những lúc khác, Nhà bán hàng chỉ có thể in từng hóa đơn cho từng đơn hàng cụ thể trong danh sách đơn hàng tại Hararetail.

Lưu ý: Sau khi đổi hàng, hệ thống sẽ tự động:

 • Tạo một đơn hàng mới từ đơn hàng đổi trả. Đơn hàng này sẽ bao gồm mã đơn hàng mới và dòng chú thích: "đặt lại từ <mã đơn hàng cũ>"
 • Cập nhật lại đơn hàng đổi trả trước đó về sản phẩm đổi trả, số lượng đổi trả, số tiền hoàn trả,.. 

Khi khách mua hàng muốn TRẢ hàng

Khi khách mua hàng muốn trả hàng, Nhà bán hàng thực hiện như các thao tác đổi hàng, chỉ bỏ qua bước tìm sản phẩm thay thế.

Cụ thể, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Chọn số lượng muốn Nhập trả. Số lượng nhập trả phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng đã mua hàng.


 2. Lựa chọn Nhân viên xử lý. Thông thường hệ thống sẽ mặc định là nhân viên đang đăng nhập tài khoản trong ca bán hàng.


 3. Viết Ghi chú cho lý do đổi hàng. Thao tác này không bắt buộc nhưng khuyến cáo Nhà bán hàng nên thực hiện.


 4. Nhập Số tiền hoàn trả khách. Thông thường, đây chính là số tbao gồm cả  cả trường hợp đã khuyến mãi.

  Lưu ý: 
  • Nếu sản phẩm được khuyến mãi, thì giá tiền của sản phẩm bằng với giá tiền sau khi đã khuyến mãi. 
  • Số tiền hoặc phần trăm được khuyến mãi sẽ được quy đổi ra trọng số và chia đều cho tổng sản phẩm có trong đơn hàng.
  • Số tiền hoàn trả tối đa bằng với tổng trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển.
  • Phí vận chuyển không được hoàn trả lại cho khách mua hàng.

 5. Nhập chọn Hoàn trả.

  Nếu Nhà bán hàng không cấu hình 
 6. Nhà bán hàng chọn In hóa đơn. Thao tác này có thể bỏ qua nếu Nhà bán hàng nhấn dấu x.


Lưu ý: Sau khi thực hiện đổi hàng, việc hoàn tiền có hai trường hợp phát sinh:

 • Nhập trả một phần: đơn hàng này còn có thể tiếp tục thao tác Đổi Trả, và được ký hiệu như hình:


 • Đã nhập trả: đơn hàng đã được trả toàn bộ và không thể tiếp tục thao tác Đổi Trả, và được ký hiệu như hình: