Bạn cần tìm gì ?

Đơn hàng nháp

Đơn hàng được gọi là đơn hàng nháp khi đơn hàng đó được tạo bởi Nhà bán hàng và lưu tại mục Đơn hàng nháp trong menu Đơn hàng.

Nhà bán hàng tạo đơn hàng nháp khi nhận được yêu cầu đặt đơn hàng từ Khách mua hàng nhưng chưa chắc chắn về thông tin hay được xác nhận chính thức.

Việc tạo đơn hàng nháp giúp Nhà bán hàng xem và quản lý được các yêu cầu này và có thể thực hiện chỉnh sửa khi cần.


Hiểu về đơn hàng nháp

Trong trang đơn hàng nháp, Nhà bán hàng xem được các trường thông tin:

 • Mã đơn hàng nháp
 • Ngày cập nhật 
 • Khách hàng 
 • Tình trạng
 • Tổng tiền

Một đơn hàng nháp có thể thuộc một trong hai tình trạng:

 • Chưa hoàn thành: đơn hàng nháp chưa chuyển hóa thành đơn hàng và Nhà bán hàng còn có thể chỉnh sửa đơn hàng nháp.
 • Đã hoàn thành: đơn hàng nháp đã được tạo đơn hàng, và Nhà bán hàng không thể thực hiện chỉnh sửa trên đơn hàng nháp.

Nhà bán hàng có thể xem tình trạng này bằng cách nhấp vào tab Chưa hoàn thành hoặc Đã hoàn thành để chi tiết.


Tìm kiếm và lọc đơn hàng nháp

Để tìm và xử lý đơn hàng nháp, Nhà bán hàng có thể xử lý thanh tìm kiếm hay bộ lọc.

Thanh tìm kiếm hỗ trợ Nhà bán hàng tìm kiếm theo Mã đơn hàng nhápKhách hàng.

Bộ lọc hỗ trợ Nhà bán hàng lọc theo các tiêu chí:

 • Tình trạng
  • Chưa hoàn thành
  • Đã hoàn thành
 • Ngày cập nhật


 • Ngày tạo

 • Khách hàng 

Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng chọn điều kiện lọc và nhấn chọn Thêm điều kiện lọc.

Nhà bán hàng nhấn chọn Lưu bộ lọc để tạo thành tab mới cho trang và dễ dàng xem lại khi cần.


Tạo đơn hàng nháp

Có hai cách để tạo đơn hàng nháp:

 1. Cách 1: Tạo đơn hàng mới và chọn Lưu nháp. Lúc này, đơn hàng nháp sẽ có tình trạng là "Chưa hoàn thành".
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Cách 2: Tạo từ trang Đơn hàng nháp.

Để tạo đơn hàng nháp trực tiếp trong Đơn hàng nháp:

 1. Nhà bán hàng nhấn chọn Tạo đơn hàng nháp.


 2. Điền đầy đủ các thông tin tạo đơn hàng mới.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).


 3. Nhấn chọn Lưu nháp.


Một đơn hàng nháp khi còn ở trạng thái "Chưa hoàn thành" thì Nhà bán hàng còn có thể thực hiện chỉnh sửa cho đơn hàng nháp. Khi đơn hàng nháp đã chuyển về trạng thái "Đã hoàn thành" thì Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa đơn hàng nháp đó nữa.

Tình trạng của đơn hàng nháp được chuyển từ "Chưa hoàn thành" đến "Đã hoan thành" chỉ khi Nhà bán hàng nhấn chọn Đã thanh toán hoặc Thanh toán sau cho đơn hàng nháp đó. Điều đó đồng thời là đơn hàng nháp đó được tạo thành đơn hàng mới và được chuyển về phần Đơn hàng.


Xóa đơn hàng nháp

Đơn hàng nháp sau khi được chuyển về tình trạng "Đã hoan thành" thì được chuyển về phần Đơn hàng và Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa trên đơn hàng nháp nữa.

Khi đó, Nhà bán hàng có thể xóa đi các đơn hàng nháp để dễ dàng quản lý các đơn hàng nháp "Chưa hoàn thành".

Nhà bán hàng có thể chọn xóa từng đơn hàng một hoặc xóa hàng loạt nhiều đơn hàng nháp cùng lúc.

Xóa một đơn hàng nháp

Trong phần Đơn hàng nháp, Nhà bán hàng nhấp vào đơn hàng nháp cần xóa.

Trong trang chi tiết của đơn hàng nháp, nhấn chọn Xóa đơn hàng nháp, và nhấn chọn Xóa để xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo. 

Xóa nhiều đơn hàng nháp cùng lúc

 1. Nhà bán hàng check chọn các đơn hàng nháp cần xóa.
 2. Nhấp vào phần Chọn hành động, chọn Xóa đơn hàng nháp.


 3. Xác nhận lại Xóa đơn hàng nháp trong cửa sổ cảnh báo.


Lưu ý: Hành động xóa không thể hoàn tác và phục nguyên dữ liệu. Do đó, Nhà bán hàng cân nhắc trước khi thực hiện.