Bạn cần tìm gì ?

Điều chuyển tồn kho

Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc cho các trường hợp hàng hủy, hàng hỏng hóc, mẫu thử để tăng giảm số lượng tồn kho cho khớp với số lượng tồn kho thực tế.

Để thực hiện điều chuyển tồn kho, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chuyển.

Trong trang Điều chuyển, Nhà bán hàng thực hiện được các thao tác:


Lọc phiếu điều chuyển

 1. Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng nhấp vào Điều kiện lọc.
 2. Selectbox bao gồm các thông tin Kho xuất, Kho nhập, Tình trạng.

 3. Chọn giá trị lọc cho Kho xuất/Kho nhập/Tình trạng. Các giá trị này sẽ nhảy tự động tùy theo cơ sở lọc mag Nhà bán hàng đã chọn.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc để thực hiện.

Lưu ý

 • Có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Kho xuất nào, Kho nhập nào, Tình trạng là gì.
 • Ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.
 • Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc vừa tạo để dùng cho các lần sau.


Tạo, xuất và nhận phiếu điều chuyển

Một phiếu điều chuyển được xem là tạo và nhận hoàn chỉnh phải trải qua 3 bước:

 1. Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Chưa nhận hàng".
 2. Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã xuất hàng".
 3. Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã nhập hàng".

Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển

 1. Nhà bán hàng tạo phiếu điều chuyển bằng cách nhấp vào nút Tạo điều chuyển ở trên cùng bên phải.

 2. Trong trang Tạo phiếu chuyển kho, Nhà bán hàng nhập thông tin cho phiếu điều chuyển.

  1. Nhấp vào ô Tìm sản phẩm, và tìm sản phẩm muốn xử lý (có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm).
   Sau khi chọn xong sản phẩm muốn xử lý, nhập số lượng muốn điều chuyển sản phẩm đó.
   Nhà bán hàng có thể viết Ghi chú cho phiếu điều chuyển.
  2. Ở phần Từ kho, nhấp chọn kho sẽ xuất các sản phẩm. Sau đó kho nhận sản phẩm ở phần Đến kho. Nhà bán hàng thêm Lý do điều chuyển cho phiếu.
  3. Nhập Ngày dự kiến sẽ chuyển các sản phẩm từ kho A đến kho B. 
  4. Thêm nhãn cho phiếu điều chuyển (nếu cần).
 3. Nhấp Lưu để xác nhận tạo phiếu điều chuyển.

Sau khi tạo xong phiếu điều chuyển:

 • Số Đặt được cộng vào cho sản phẩm và theo kho xuất.
 • Trạng thái của phiếu lúc này là "Chưa xuất hàng".

Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển.

Khi trạng thái phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái "Chưa xuất hàng", đồng nghĩa là số lượng tồn kho của các sản phẩm trong phiếu vẫn chưa được cấn trừ hay thay đổi so với trước lúc tạo phiếu.

Để hệ thống trừ tồn kho tại kho A (kho xuất hàng đi), Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác xuất phiếu điều chuyển.

Bằng cách vào trong chi tiết phiếu điều chuyển, nhấn chọn Xác nhận xuất, việc xuất phiếu điều chuyển và cấn trừ tồn kho đã được thực hiện.

Lúc này:

 • Kho xuất: trừ số Đặt và trừ số Tồn.
 • Kho nhận: cộng số Không khả dụng.
 • Kho trung gian: cộng số Tồn.
 • Phiếu điều chuyển có trạng thái phiếu là "Đã xuất hàng".

Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển.

Thao tác xuất phiếu điều chuyển có nghĩa là đã hàng hóa được đưa khỏi kho xuất, số lượng tồn kho được cấn trừ tại kho xuất.

Tuy nhiên, lúc này hệ thống lại ghi nhận là hàng trên đường đi, kho nhận vẫn chưa nhận được hàng và ghi nhận tồn kho tương ứng.

Để điều này được thực hiện, Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác nhận phiếu điều chuyển. Bằng cách vào trong chi tiết phiếu điều chuyển, nhấn chọn Xác nhận nhập.

Sau khi thực hiện việc nhận phiếu điều chuyển:

 • Kho trung gian: trừ số Tồn.
 • Kho nhận: trừ số Không khả dụng và cộng số Tồn.
 • Trạng thái phiếu lúc này là "Đã nhập hàng". 

Lưu ý

 • Kho trung gian là kho được hệ thống tự động tạo ra khi tạo phiếu điều chuyển. Kho trung gian chỉ xuất hiện khi Nhà bán hàng từng thực hiện điều chuyển.
 • Hệ thống hỗ trợ Nhà bán hàng điều chuyển số lượng âm.
 • Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi trạng thái của phiếu, nhấp chọn Hoàn tác.Ví dụ về điều chuyển một sản phẩm từ Chi nhánh Lê Đại Hành đến Kho The NewNhập file dữ liệu để tạo phiếu điều chuyển

Nhà bán hàng cũng có thể nhập file dữ liệu các sản phẩm để thêm nhanh các sản phẩm muốn xử lý.

Click vào Nhập file dữ liệu, ở giao diện popup nhập file, click Tải về file xls mẫu để download file mẫu.

Ở file dữ liệu, SKU Nhà bán hàng nhập mã của sản phẩm, Quantity thì nhập số lượng sản phẩm muốn chuyển. Sau khi điền, upload lên và import thì sẽ cho ra các sản phẩm muốn xử lý.

Nhà bán hàng chỉ có thể nhập tối đa 200 dòng cho mỗi lần nhập file dữ liệu.


In phiếu điều chuyển

Nhà bán hàng có thể in phiếu điều chuyển trong hệ thống Haravan. Nhấp vào phiếu điều chuyển cần in, nhấn In và thực hiện.