Bạn cần tìm gì ?

Điều chỉnh tồn kho

Khi Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, mỗi thao tác thay đổi số lượng tồn kho chỉ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh. Ngoài trừ việc mua hàng làm tăng số lượng cho các sản phẩm được mua.

Việc điều chỉnh tồn kho giúp Nhà bán hàng trong việc:

- Điều chỉnh số lượng chênh lệch với thực tế.

- Điều chỉnh cho hư hỏng, hao hụt, sản phẩm hết hạn,..

- Sản phẩm khuyến mãi gây chênh lệch.

- Sản phẩm mới hay được sản xuất thêm.

- Điều chỉnh giá vốn.


Tạo điều chỉnh

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chỉnh.
 2. Chọn Tạo điều chỉnh.

 3. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng điền các thông tin:


  • Kho: trường thông tin này là bắt buộc và có ảnh hưởng lớn đến việc xuât nhập hàng.

  • Lý do: trường thông tin này là bắt buộc và Nhà bán hàng nên chọn lý do (từ menu xổ xuống) xác với thực tế nhằm thuận tiện cho việc quản lý.

  • Nhãn: việc gán nhãn giúp Nhà bán hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm hay lọc các phiếu điều chỉnh.

  • Sản phẩm cần điều chỉnh: Nhà bán hàng sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm cần điều chỉnh.


   • Số lượng: Số lượng cần điều chỉnh
   • Giá: Giá này là giá chênh lệch cần điều chỉnh giá vốn. 
  • Ghi chú:

 4. Chọn Lưu để xác nhận.

Lưu ý:

 • Nhà bán hàng chỉ có thể điều chỉnh được cho sản phẩm Có quản lý tồn kho.
 • Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, việc điều chỉnh là áp dụng cho từng biến thể.
 • Số lượng và Giá có thể là âm hoặc dương.

Nhập file dữ liệu và Nhập file kiểm kho

Nếu Nhà bán hàng có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể sản phẩm khi Tạo điều chỉnh thì Nhà bán hàng có thể chọn cách nhập file để việc điều chỉnh được nhanh chóng hơn.

Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm khoNhập file dữ liệu:

 • Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định số lượng tồn kho thực tế trước khi nhập file.
  • File kiểm kho không chấp nhận giá trị âm.
  • File kiểm kho không nhận điều chỉnh giá vốn.
 • Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại. Nhà bán hàng có thể thực hiện điều chỉnh cả số âm và dương, cũng như điều chỉnh giá vốn.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chỉnh.
 2. Chọn Tạo điều chỉnh.

 3. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng chọn Kho
  Lưu ý: Nhà bán hàng chỉ có thể chọn Kho trước khi nhập file. Sau khi nhập file, Nhà bán hàng không thể chọn lại Kho cần điều chỉnh. 
 4. Nhà bán hàng chọn Nhập file dữ liệu hoặc Nhập file kiểm kho tùy mục đích.

 5. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng tải file mẫu bằng cách nhập chọn Tải về file csv mẫu hoặc Tải về file xls mẫu.

 6. Trong file mẫu, Nhà bán hàng điền có thông tin: SKU, Quanlity (số lượng), Price (giá vốn điều chỉnh).


  Lưu ý: SKU và Quanlity là 2 trường thông tin bắt buộc, Nhà bán hàng có thể bỏ trống trường Price nếu không cần điều chỉnh giá vốn.
 7. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Choose file, và upload file đã nhập thông tin điều chỉnh. Chọn Nhập sản phẩm.

 8. Nhà bán hàng điền các thông tin: Lý do (bắt buộc), Nhãn, Ghi chú.

 9. Chọn Lưu.

Lưu ý:

 • Nếu sản phẩm và biến thể của sản phẩm đó có SKU trùng nhau thì các thông số điều chỉnh (số lượng, giá vốn) sẽ áp cho tất cả biến thể có cùng SKU đó.
 • Nhà bán hàng chỉ có thể nhập tối đa 200 dòng cho mỗi lần nhập file dữ liệu.

Điều chỉnh giá vốn

Nhà bán hàng có thể điều chỉnh giá vốn bằng cách tạo điều chỉnh trực tiếp bằng cách tìm kiếm sản phẩm trong Tạo điều chỉnh hay Nhập file dữ liệu.

Lưu ý là Nhà bán hàng không chọn Nhập file kiểm kho cho trường hợp điều chỉnh giá vốn.

Nhà bán hàng thực hiện như hướng dẫn Tạo điều chỉnh hay Nhập file dữ liệu, với những lưu ý sau:

 • Số lượng của các sản phẩm điều chỉnh bằng 0.
 • Cột giá bằng giá trị chênh lệch giữa giá vốn muốn điều chỉnhgiá vốn hiện tại nhân với tổng số lượng của sản phẩm đó (trên tất cả các kho).

- Khi Tạo điều chỉnh:

- Khi Nhập file dữ liệu:

Ví dụ:

Sản phẩm A ở kho 1 có số lượng 10, ở kho 2 có số lượng 20, giá vốn hiện tại là 50.000đ.

Nhà bán hàng muốn điều chỉnh giá vốn lên 60.000 thì cột giá  = (60.000 [giá vốn muốn điều chỉnh] - 50.000 [giá vốn hiện tại])*(10+20) = 300.000.

Cũng ví dụ trên, Nhà bán hàng muốn điều chỉnh giá vốn còn 40.000 thì cột giá  = (40.000 [giá vốn muốn điều chỉnh] - 50.000 [giá vốn hiện tại])*(10+20) = -300.000.

Lưu ý:

 • Giá vốn của được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các sản phẩm trong tất cả các kho hàng.
 • Các sản phẩm có số lượng tồn kho bằng 0 không thể điều chỉnh giá vốn.

Hoàn điều chỉnh

Một phiếu điều chỉnh khi đã tạo xong thì không thể chỉnh sửa trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà bán hàng có thể hủy một phiếu điều chỉnh bằng chức năng Hoàn điều chỉnh

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chỉnh.
 2. Nhà bán hàng chọn phiếu điều chỉnh cần hủy.
 3. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng chọn Hoàn điều chỉnh.


  Khi đó, hệ thống ghi nhận một phiếu điều chỉnh mới.
 4. Nếu Nhà bán hàng cần chỉnh sửa sau khi Hoàn điều chỉnh, thì hệ thống sẽ ghi nhận đó như việc tạo một phiếu điều chỉnh hoàn toàn mới.

Lưu ý: Nhà bán hàng nên nhập thêm phần Ghi chú nhằm giúp Nhà bán hàng dễ dàng kiểm tra thông tin và quản lý chính xác hơn.


Tìm, lọc phiếu điều chỉnh

Khi Trang quản trị của Nhà bán hàng có quá nhiều phiếu điều chỉnh thì việc cần tìm ra một phiếu điều chỉnh là sẽ rất khó khăn nếu không sử dụng đến thanh tìm kiếm hay bộ lọc.

Tìm phiếu điều chỉnh

Nhà bán hàng sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm phiếu điều chỉnh. 

Các tiêu chí tìm kiếm đang được hỗ trợ:

 • Mã phiếu điều chỉnh
 • Nhãn
 • Tên sản phẩm được điều chỉnh

Lọc phiếu điều chỉnh

Việc sử dụng bộ lọc giúp Nhà bán hàng giảm thiểu lại phiếu điều chỉnh cần tìm thông qua tiêu chí được lọc.

Bên cạnh đó, Nhà bán hàng có thể lưu lại bộ lọc để thuận tiện xem lại khi cần thiết một cách nhanh chóng.

Các tiêu chí lọc đang được hỗ trợ:

 • Kho

 • Lý do