Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Đăng xuất tài khoản quản trị viên

Đăng xuất tài khoản quản trị viên

Tài khoản chủ sở hữu bên cạnh các quyền hạn đối với tài khoản nhân viên như: Thêm tài khoản, Xóa tài khoản, Cấu hình quyền, Chỉnh sửa thông tin còn các quyền hạn Xem lịch sử đăng nhập hay Chấm dứt phiên đăng nhập.

Điều này giúp Nhà bán hàng theo dõi cũng như quản lý được nhân viên, tránh những sai sót, ảnh hưởng. 


Xem lịch sử đăng nhập

Nhà bán hàng nên xem lại lịch sử đăng nhập của nhân viên theo định kỳ để kiểm tra rằng đã không có quyền truy cập từ các ISP không rõ, địa điểm hoặc địa chỉ IP lạ có thể cho thấy tài khoản có thể bị xâm nhập và cần được xem xét thêm.

Để xem lịch sử đăng nhập của tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng cần:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.
 2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.

 3. Trong phần Nhân viên quản trị, mục Tài khoản nhân viên, tìm tên của nhân viên cần cấu hình quyền.
 4. Nhấp chọn tên của nhân viên đó. 

 5. Nhà bán hàng kéo xuống phần Lịch sử đăng nhập gần đây. 

  Trong phần Lịch sử đăng nhập gần đây, Nhà bán hàng sẽ thấy 5 phiên đăng nhập gần đây nhất và các thông tin sau của mỗi phiên:
  • Ngày đăng nhập
  • Địa chỉ IP
  • ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet)

Chấm dứt các phiên đăng nhập

Khi Nhà bán hàng có sự nghi ngờ về bảo mật khi phát hiện các IP, ISP lạ hoặc vì một số lý do về quản lý, Nhà bán hàng có thể thực hiện việc chấm dứt các phiên đăng nhập. Thao tác này sẽ buộc đăng xuất tất cả các nhân viên đã đăng nhập vào bất kỳ lúc nào.

Để có thể tiếp tục việc quản trị, tài khoản nhân viên buộc phải đăng nhập lại để truy cập Trang quản trị Haravan.

Để chấm dứt phiên đăng nhập tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ tài khoản.
 2. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.


 3. Trong phần Nhân viên quản trị, hãy nhấp vào Chấm dứt các phiên đăng nhập.

  Nhân viên của Nhà bán hàng bây giờ sẽ phải đăng nhập lại thông tin để truy cập vào Trang quản trị.