Bạn cần tìm gì ?

Đăng nhập bằng Facebook

Ngoài việc đăng nhập Trang quản trị bằng email, Haravan còn hỗ trợ đăng nhập bằng Facebook.

Để có thể đăng nhập được bằng Facebook, Nhà bán hàng (tài khoản chủ sở hữu) phải kích hoạt chức năng này, và cũng chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có quyền hạn này.

Nhà bán hàng kích hoạt chức năng này như sau:

  1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.
  2. Nhà bán hàng kéo xuống mục cuối cùng, xem mục Tài khoản liên kết.
  3. Trong mục Facebook, Nhà bán hàng nhấn chọn Cập nhật.


  4. Nhà bán hàng check chọn vào ô "Kích hoạt đăng nhập bằng Facebook".


  5. Nhấn chọn Lưu.

Sau khi kích hoạt chức năng này, trên trang đăng nhập vào Trang quản trị, Nhà bán hàng sẽ nhìn thấy được nút "Đăng nhập bằng Facebook".

Trong Trường hợp Nhà bán hàng muốn tắt chức năng này, Nhà bán hàng bỏ chọn ô "Kích hoạt đăng nhập bằng Facebook", sau đó nhấn Lưu để xác nhận yêu cầu.