Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Chỉnh sửa thông tin quản trị viên

Chỉnh sửa thông tin quản trị viên

Thông tin một nhân viên có thể thay đổi (email, số điện thoại,..). Do đó, Nhà bán hàng hoặc chính nhân viên đó nên cập nhật lại thông tin nhằm thuận tiện cho việc liên lạc hay quản lý.

Thông tin này nhân viên có thể tự cập nhật. Trong phần này, bài viết hướng dẫn cách Nhà bán hàng thay đổi thông tin cho nhân viên có tài khoản quản trị trên website.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm như sau:

  1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.
  2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.

  3. Trong phần Nhân viên quản trị, mục Tài khoản nhân viên, tìm tên của nhân viên cần cấu hình quyền.
  4. Nhấp chọn tên của nhân viên đó. 

  5. Nhà bán hàng kéo phần Thông tin tài khoản và chỉnh sửa cần cập nhật.

  6. Nhấp Lưu để xác nhận.