Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Để chỉnh sửa thông tin cửa hàng trên website. Các bạn vào phần website --> giao diện --> thiết lập theme.

Vì mỗi giao diện có một setting riêng. Haravan sẽ hướng dẫn bạn chỉnh trên giao diện mặc định. Các giao diện còn lại cũng gần giống như vậy.

Đầu tiên bạn vào:  website --> giao diện --> thiết lập theme.

Sau đó vào trang chủ --> cuối trang. 

Sau đó thay đổi thông tin theo cửa hàng và lưu.