Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cấu hình quyền quản trị viên

Cấu hình quyền quản trị viên

Khi Nhà bán hàng thêm quyền quản trị cho một nhân viên, hệ thống sẽ mặc định nhân viên đó được Toàn quyền truy cấp với đầy đủ quyền quản trị (trừ một số quyền hạn đặc biệt của tài khoản chủ sở hữu). 

Nhà bán hàng có thể phân lại quyền cho tài khoản quản trị của nhân viên cho thuận tiện với nhu cầu sử dụng của nhân viên cũng như nhu cầu quản lý của Nhà bán hàng.

Để thực hiện, Nhà bán hàng cần:

  1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.
  2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.

  3. Trong phần Nhân viên quản trị, mục Tài khoản nhân viên, tìm tên của nhân viên cần cấu hình quyền.
  4. Nhấp chọn tên của nhân viên đó. 


  5. Nhà bán hàng kéo xuống phần Quyền quản trị. Nhấp chọn vào ô Giới hạn quyền truy cập cho <Tên nhân viên>.

  6. Nhà bán hàng bỏ chọn những ô muốn giới hạn quyền.  

  7. Nhấp Lưu để hoàn tất. Quyền hạn của nhân viên sẽ được phân áp dụng ngay.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.