Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Tài chính

Nhà bán hàng có thể theo dõi doanh thu theo thời điểm thanh toán của đơn hàng bằng cách sử dụng Báo cáo Tài chính mà Haravan đã tạo sẵn.

Để sử dụng Báo cáo Tài chính, Nhà bán hàng cần:

1. Truy cập trang quản trị, click "Báo cáo"

2. Ở cột "Báo cáo Tài chỉnh", lựa chọn loại báo cáo cần dùng

3. Tùy chỉnh lại báo cáo bằng các bộ lọc và các thông số thống kê.

Thống kê:

Bảng số liệu Báo cáo thêm phần tiêu chí Thống kê nằm góc phải.
Nhà bán hàng nhấp vào nút Thống kê để chọn hiển thị hoặc ẩn hiển thị cột tiêu chí theo mong muốn.

Định nghĩa các tiêu chí thống kê

Tiêu chíDiễn giải
Doanh thu thuần Tổng doanh thu = Doanh thu + Giảm giá
Doanh thu Giá gốc x Số lượng (chưa tính thuế, vận chuyển, giảm giá, và trả lại hàng) trong khoảng thời gian lựa chọn
Tổng hóa đơn Tổng doanh thu được và phí vận chuyển
Giảm giá

 Toàn bộ mức giảm giá của các đơn hàng trong khoảng thời gian đã lựa chọn.
 - Tổng giá trị giảm giá tính bằng VNĐ áp dụng cho bán hàng theo hình thức giảm giá trên các sản phẩm, danh mục sản phẩm, hoặc toàn bộ đơn đặt hàng.
 - Tất cả giảm giá được áp dụng trước thuế.
 - Giảm giá được tạo ra sử dụng mã giảm giá, không phải là giá so sánh.

Hoàn trả Tổng giá trị doanh thu bị trả lại
Số lượng trả Tổng số lượng các sản phẩm bị trả lại
Vận chuyển Tổng phí vận chuyển thực của tất cả các đơn hàng Phí vận chuyển = Tổng phí vận chuyển – giảm giá vận chuyển – phí vận chuyển hoàn lại
Số lượng sản phẩm Tổng số lượng của sản phẩm trong đơn hàng
Tổng giá vốn Tổng giá vốn của tất cả sản phẩm trong đơn hàng.
Tổng lợi nhuận Tổng lợi nhuận thu được. Tổng lợi nhuận = Doanh thu - Tổng giá vốn.
% lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận giữa Tổng lợi nhuận và Tổng doanh thu.