Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Báo cáo

Mục Báo cáo trên thiết bị di động tương đương menu Báo cáo trên Trang quản trị Haravan trên website.

Nhà bán hàng có thể xem cũng như tạo trực tiếp các báo cáo ngay trên thiết bị điện thoại di động.

Các mục liên quan


Xem báo cáo

Nhà bán hàng xem báo cáo như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Báo Cáo.


 3. Trên trang Báo cáo, Nhà bán hàng chọn báo cáo cần xem:
  • Báo cáo bán hàng.  • Báo cáo tài chính.  • Các báo cáo đã tạo.Các báo cáo được thiết lập tương tự như trên các báo cáo trên website.


Tạo báo cáo

Nhà bán hàng tạo báo cáo như sau:

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Báo Cáo. 3. Chọn Thêm báo cáo. 4. Trong hộp thoại, chọn Báo cáo doanh thu bán hàng. 5. Nhà bán hàng nhập tên báo cáo. 6. Chọn Tạo báo cáo.Lưu ý: Các báo này được đồng bộ tự động và hai chiều từ website về điện thoại và ngược lại.