Ứng dụng - Product Recommender

Tạo danh sách sản phẩm liên quan. 

Bước 1: Bạn tìm và vào trang chi tiết của sản phẩm muốn tạo danh sách sản phẩm liên quan. 


Bước 2: Bạn tìm sản phẩm, sau đó nhấn nút Thêm sản phẩm để chuyển vào Danh sách sản phẩm liên quan. Sản phẩm xuất hiện trong Danh sách sản phẩm liên quan là đã được Lưu. Nhấp chọn Quay về trang sản phẩm để tiếp tục tạo danh sách liên quan cho sản phẩm khác.
Cách hiển thị danh sách sản phẩm liên quan lên website.

Bạn vào phần quản lý giao diện, chọn hiệu chỉnh theme theo hướng dẫnBước 2: Tiếp theo, Bạn sao chép đoạn mã bên dưới và dán vào file product.liquid

{% assign productscommend = product.metafields.ProductRecommend %}          
{% for value in productscommend %}   {%assign product_recommend=collections.all.products[value.last]%}          
{% include 'product-loop-recommend' %}        
{% endfor %}
Bước 3: Bạn tạo file product-loop-recommend.liquid trong folder Snippets. , bạn nhấp chọn Thêm mới một Snippet.Bạn nhập tên file và làm theo hướng dẫn bên dưới. Bạn nhập tên file và làm theo hướng dẫn bên dưới. Tiếp tục bạn sao chép đoạn mã bên dưới và dán vào trong file vừa tạo. Nhấp Lưu để hoàn thành

<div class=" col-sm-6  pro-loop">
<a href="{{product_recommend.url}}" title="{{product_recommend.title}}">

<img alt="{{product_recommend.title}}" src="{%if product_recommend.images.size > 0%}{{ product_recommend.featured_image.src | product_img_url: 'large' }}{%else%}//hstatic.net/0/0/global/design/theme-default/no-image.png{%endif%}" alt="{{ product_recommend.featured_image.alt | escape }}" />
</a>
<div class="product-detail clearfix">
<p class="pro-price">{{ product_recommend.price | money }}</p>

{% if on_sale %}
<del class="compare-price">{{ product_recommend.compare_at_price | money }}</del>
{% endif %}
<h3 class="pro-name">
<a href="{{ product_recommend.url | within: collection }}" title="{{product_recommend.title}}">
{{ product_recommend.title }}
</a>
</h3>
<p>by {{ product_recommend.vendor }}</p>
</div>
</div>

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.