Bạn cần tìm gì ?

Logo và banner Haravan

Hãy để khách hàng biết bạn là đối tác tin cậy của Haravan. Sử dụng liên kết giới thiệu của bạn kết hợp với banner và logo hình ảnh Haravan để tăng thêm sự chuyên nghiệp.

Tải về file chứa đầy đủ các thiết kế và kích thước của Haravan tại đây.

Ads:

ads_250x250ads_250x250_denads_250x250_trang
ads_250x250ads_250x250 Blackads_250x250 White

 

ads_468x60ads_468x60
ads_468x60 Blackads_468x60_den
ads_468x60 Whiteads_468x60_trang

 

ads_728x90ads_728x90
ads_728x90 Blackads_728x90_den
ads_728x90 White ads_728x90_trang

 


Button:

Button_102x44_denButton_102x44_trang
Button_102x44_denButton_102x44_trang

 

Button_badges_125x125Button_badges_125x125_denButton_badges_125x125_trang
Button_badges_125x125Button_badges_125x125 BlackButton_badges_125x125 White

 


 

Icon:

Icon_32x32
Icon_100x100
Icon 32×32Icon 100×100