Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Các biến giá trị dùng trong email

Các biến giá trị dùng trong email

1: Vào cấu hình trong trang admin website:

2: Trong trang Cấu hình click vào mục Thông báo

Nhiều thuộc tính của một đơn hàng được sử dụng bởi Liquid .

Các thuộc tính đơn hàng có  sẳn trong các mẫu sau.

 • Liên hệ người mua
 • Kích hoạt tài khoản khách hàng
 • Xác nhận tài khoản khách hàng
 • Đổi mật khẩu
 • Thông báo khi có đơn hàng mới
 • Hủy đơn hàng
 • Xác nhận đơn hàng
 • Xác nhận giao hàng
 • Cập nhật thông tin giao hàng
 • Xác nhận thanh toán
 • Hoàn thành đơn hàng của bạn
 • Liên hệ người bán

 

Lưu ý:

Không giống như các đối tượng Liquid khác, thay vì sử dụng  {{ order.shipping_method.title }}, bạn chỉ cần sử dụng  {{ shipping_method.title }}

id id hệ thống tự tạo ra. Đối với mỗi đơn hàng, id là khác nhau. Bạn có thể dùng id này để xem thông tin đơn hàng:<a href="{{ shop.url }}admin/order#/detail/{{ id }}">Xem đơn hàng</a>
emailEmail đặt hàng
nameMã đơn hàng có kèm kí hiệu đã thiết lập trong phần Cấu hình. Ví dụ: Đơn hàng #100000001
order_nameTương tự biến name
order_numberMã đơn hàng không có kèm kí hiệu. Ví dụ: 100000001
created_atNgày giờ đặt hàng. Bạn có thể tùy chọn hình thức hiển thị bằng bộ lọc thời gian. Ví dụ: 10:00 SA 12-01-2015.
transactionGiao dịch trên mỗi đơn hàng, ví dụ: thanh toán, chuyển 1 phần đơn hàng ….
customerThông tin khách hàng đặt hàng
billing_addressĐịa chỉ thanh toán.
billing_address.first_nameTên người mua hàng.
billing_address.last_nameHọ người mua hàng.
billing_address.companyTên công ty người mua hàng.
billing_address.phoneSố điện thoại mua hàng.
shop_nameTên cửa hàng.
shop.phoneSố điện thoại cửa hàng
subtotal_priceTổng giá trị sản phẩm của đơn hàng
discounts_amountSố tiền giảm giá sau khi áp dụng khuyến mã
discounts_savingsSố tiền đã tiết kiệm được nhờ áp dụng khuyến mãi
discountsThông tin khuyến mãi
total_priceTổng giá trị đơn hàng(giá trị sản phẩm + thuế + phí vận chuyển – số tiền khuyến mãi).
financial_statusTình trạng thanh toán của đơn hàng: nil, ‘pending’, ‘authorized’, ‘paid’, ‘voided’, ‘refunded’.
requires_shipping(boolean) Trả về true nếu có ít nhất 1 sản phẩm yêu cầu giao hàng.
shipping_method.titleTiêu đề phí vận chuyển
shipping_method.priceMức phí vận chuyển.
shipping_priceTương tự shipping_method.priceVí dụ: {{ shipping_price | money }}
shipping_addressĐịa chỉ giao hàng.
shipping_address.companyTên công ty trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.phoneSố điện thoại liên hệ khi giao hàng.
line_itemsDanh sách các sản phẩm trong đơn hàng
item_countSố lượng sản phẩm.
fulfillment_statusTình trạng giao hàng: ‘unfulfilled’, ‘partial’, ‘fulfilled’.
noteGhi chú đơn hàng.
referring_siteNguồn giới thiệu đến website mua hàng
Ví dụ: http://www.google.com/?s=great+products
landing_siteTrang xem trước khi quyết định mua hàngVí dụ: /products/great-product?ref=my-tracking-token
cancelled(boolean) Trả về true nếu đơn hàng bị hủy.
cancelled_atThời gian hủy đơn hàng
cancel_reasonLí do hủy dơn hàng: ‘inventory’, ‘customer’, ‘fraud’, ‘other’.
unique_gatewaysTrả về danh sách các phương thức thanh toán
location (dùng cho POS)Địa chỉ mua hàng (dùng cho POS)
fulfilled_line_items (deprecated)Danh sách các sản phẩm đã giao hàng
unfulfilled_line_items (deprecated)Danh sách các sản phẩm chưa giao hàng

 

Các thuộc tính của Line_item

Mỗi line  trong danh sáchline_items (sản phẩm) có những thuộc tính dưới đây:

line.titleTên của sản phẩm bao gồm tên phiên bản (variant)
line.priceGiá sản phẩm
line.quantitySố lượng sản phẩm
line.line_priceGiá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm
line.skuSKU của sản phẩm
line.variant.barcodeBarcode của sản phẩm
line.gramsKhối lượng sản phẩm
line.vendorNhà cung cấp sản hẩm
line.requires_shipping(boolean) Trả về true nếu sản phẩm bắt buộc phải vận chuyển
line.taxable(boolean) Trả về true nếu sản phẩm có thuues
line.applied_discounts (Chỉ dùng cho đơn hàng POS)Danh sách khuyến mãi áp dụng (Mỗi khuyến mãi bao gồm title,codeamountsavings và type ).

 

Thuộc tính các đơn hàng hoàn trả (refund)

Những thuộc tính hiển thị trong email thông báo khi chủ store thực hiện hoàn trả một đơn hàng

amountSố tiền hoàn trả
refund_line_itemsDanh sách sản phẩm hoàn trả


Các thuộc tính của sản phẩm bị hoàn trả

refund_line.line_itemSản phẩm bị hoàn trả
refund_line.quantitySố lượng sản phẩm trả


Các thuộc tính của việc giao hàng

Khi chủ cửa hàng thực hiện giao hàng hoặc xác nhận đã giao hàng, hệ thống sẽ giúp gửi email thông báo cho khách đã đặt

service_nameTên loại vận chuyển
fulfillment.fulfillment_line_itemsCác sản phẩm được giao
fulfillment.item_countTổng số lượng sản phẩm đã giao
fulfillment.tracking_companyCông ty giao nhận thực hiện
fulfillment.tracking_numbersDanh sách các mã vận đơn
fulfillment.tracking_urlsDanh sách các liên kết theo dõi về giao hàng
fulfillment.requires_shipping(boolean) Trả về true nếu sản phẩm bắt buộc phải giao hàng
items_to_fulfill (deprecated)Danh sách các sản phẩm thực hiện giao hàng
items_to_fulfill_count (deprecated)Số lượng sản phẩm yêu cầu giao hàng


Các thuộc tính của sản phẩm đã giao hàng

fulfillment_line.line_itemCác sản phẩm đã giao hàng
fulfillment_line.quantitySố lượng sản phẩm đã giao

 

Khuyến mãi

discounts là danh sách các khuyến mãi áp dụng trên đơn hàng

Bạn có thể lấy thông tin khuyến mãi theo cách sau:

{% assign discount = discounts.first %}

Để hiển thị mã và số lượng giảm giá đã áp dụng, bạn dùng cách sau:

{% if discounts %}Discounts ({{ discounts.first.code }}) : {{ discounts_savings | money_with_currency }}{% endif %}

Mỗi discount có các biến sau

titleTên khuyến mãi
codeMã khuyến mãi áp dụng
amountSố tiền giảm giá, hoặc có thể dùng discounts_amount
savingsSố tiền dã tiết kiệm được nhờ giảm giác, hoặc có thể dùng discounts_savings

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.