Bạn cần tìm gì ?

Array, Filters-mảng, bộ lọc

Danh sách các bộ lọc được sử dụng để làm giảm danh sách đầu ra.

Join – liên kết

Liên kết các yếu tố của một danh sách với ký tự được bỏ qua như một tham số. Kết quả sẽ là một chuỗi đơn.

Input

{{product.tags|join:‘, ‘}}

 Output

tag1, tag2, tag3

first

Trả về phần tử đầu tiên của một danh sách

Input

<!– product.tags = “sale”, “mens”, “womens”, “awesome” –>

{{product.tags|first}}

 Output

sale

firstcó thể được sử dụng sau kí hiệu dấu chấm(.), phòng khi nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifproduct.tags.first==“sale”%}

    This product is on sale!

{%endif%}

 last

Lấy phần tử cuối cùng trong một danh sách .

Input

<!– product.tags = “sale”, “mens”, “womens”, “awesome” –>

{{product.tags|last}}

 Output

awesome

Last có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifproduct.tags.last==“sale”%}

    This product is on sale!

{%endif%}

Sử dụng last trên một chuỗi thì kết quả trả về sẽ là ký tự cuối cùng trong chuỗi đó.

Input

<!– product.title = “Awesome Shoes” –>

{{product.title|last}}

 Output

s

map 

Chấp nhận một danh sách thuộc tính của phần tử như một tham số và tạo một chuỗi nằm ngoài mỗi danh sách giá trị của phần tử.

Input

<!– collection.title = “Spring”, “Summer”, “Fall”, “Winter” –>

{%assigncollection_titles=collections|map:‘title’%}

{{collection_titles}}

 Output

SpringSummerFallWinter

size

Trả về kích cỡ của một chuỗi (số lượng ký tự) hoặc một mảng (số lượng các phần tử)

Input

{{‘this is a 30 character string’|size}}

 Output

30

Size có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) , trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifcollections.frontpage.products.size>10%}

    There are more than 10 products in this collection! 

{%endif%}

 sort – sắp xếp

Sắp xếp các phần tử của một mảng bằng một thuộc tính đã cho của phần tử trong mảng đó.

{%assignproducts=collection.products|sort:‘price’%}

{%forproductinproducts%}

    <h4>{{product.title}}</h4>

{%endfor%}

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ chữ hoa đến chữ thường 

Input

<!– products = “a”, “b”, “A”, “B” –>

{%assignproducts=collection.products|sort:‘title’%}

{%forproductinproducts%}

   {{product.title}}

{%endfor%}

 Output

A B a b

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.