Bạn cần tìm gì ?

Thông báo đơn hàng

Mỗi lần bạn có một đơn đặt hàng mới, Haravan sẽ gửi cho bạn 1 email thông báo.

Bạn cũng  có thể thiết lập để cho nhân viên cửa hàng của bạn nhận được thông báo này


Để thêm một thông báo đơn đặt, bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Từ quản trị cửa hàng của bạn, đi đến Cấu hình > Thông báo.
2. Trên trang Thông báo, di chuyển xuống Thông báo đơn hàng.
3. Click vào “Thêm 1 thông báo đơn hàng”. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.


4. Từ trình đơn thả xuống đầu tiên, chọn phương thức thông báo từ các tùy chọn sau đây:

Địa chỉ Email: Gửi thông báo để địa chỉ email của bạn.
Nhân viên cửa hàng: Gửi email thông báo cho một nhân viên.
5. Nhấn vào Thêm thông báo .

6. Bạn cũng có thể kiểm tra thông báo của bạn để chắc chắn rằng thông tin mà bạn muốn gửi đến đúng địa chỉ mail. Để làm điều này, nhấp vào Gửi thông báo thử nghiệm. Nó sẽ gửi một thông báo đến địa chỉ mail được chỉ định, do đó bạn có thể kiểm tra các thông báo của bạn.


Xóa một thông báo đơn đặt hàng
Xóa một thông báo đơn đặt hàng dễ dàng như việc thêm một thông báo:

1. Từ trang quản trị cửa hàng của bạn, đi đến Cấu hình > Thông báo.
2. Trên trang Cấu hình, di chuyển xuống các thông báo đơn hàng.
3. Bên cạnh mỗi địa chỉ thông báo đơn đặt hàng sẽ có một dấu X để xóa.4. Xóa thông báo đơn đặt bằng cách nhấp vào dấu X bên cạnh địa chỉ thông báo mà bạn muốn xoá.