• Trang chủ
  • ->
  • Thêm nhân viên quản trị - Chuyển quyền chủ tài khoản

Thêm nhân viên quản trị - Chuyển quyền chủ tài khoản

1. Thêm nhân viên quản trị 

Để thêm nhân viên quản trị, bạn thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào trang quản trị website của bạn
- Nhấp vào "Cấu hình"


- Nhấp tiếp vào Tài khoản : ở giao diện này, bạn nhấp vào mục "Thêm quản trị viên" (Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản mới phân quyền được mới thấy nút Thêm quản trị viên).  Nhập Họ , Tên, và nhập email của người được phân quyền. Click vào "Gửi thư mời"


- Đăng nhập vào email được phân quyền, check mail => Click vào "Vào trang quản trị", đặt mật khẩu cho tài khoản để hoàn thành quá trình phân quyền.Việc phân quyền đã hoàn tất, bạn có thể dùng tài khoản này để đăng nhập vào trang quản trị.
Nếu bạn muốn chuyển quyền chủ tài khoản cho email đã được phân quyền, bạn thực hiện các thao tác ở mục 2.

2. Chuyển quyền chủ tài khoản 

- Sau khi đã phân quyền xong, anh/chị đăng nhập vào trang quản trị website với quyền chủ tài khoản


- Nhấp vào Cấu hình => Tài khoản => ở mục "Thay đổi tài khoản chủ sở hữu" => Chọn email bạn muốn đổi quyền chủ tài khoản => Click "Chọn làm chủ sở hữu"

Việc đổi chủ sở hữu đã hoàn tất xong