Nhận hàng trong phiếu mua hàng

Khi đã tạo phiếu mua hàng để quản lý và theo dõi việc nhập hàng vào kho của cửa hàng. Thì khi hàng đã được nhập, kiểm kê theo số lượng từ bên nhà phân phối báo qua. Ta phải ghi nhận các phiếu mua hàng đã nhận hàng thành các phiếu đã nhập hàng, nhập hàng 1 phần, huỷ, lưu trữ tuỳ vào từng trường hợp nhận hàng tương.

Bằng việc, tại giao diện danh sách các phiếu mua hàng ( admin -> tồn kho -> mua hàng )

Chọn một phiếu mua hàng mà cửa và vừa nhập hàng vào kho.

Tại đây sẽ bao gồm các sản phẩm mà cửa hàng cần nhập hàng, ở đây có các trường hợp sau.

1. Nếu nhập đúng hết số lượng của các sản phẩm cần nhập trong phiếu mua này

- Bấm " Nhận tất cả "

- sẽ có popup hiện lên yêu cầu "Nhận"

2. Nhập không đúng số lượng cần nhập.

- Thay đổi số lượng mà cửa hàng đã nhập của từng sản phẩm nhập

- sẽ có popup hiện lên yêu cầu "Nhận"

3. Thay đổi thông tin ngày nhận hàng dự kiến, số tham chiếu

*** Lưu ý **

- Đối với các phiếu mua hàng có số lượng sản phẩm mua nhiều ( từ 2 sản phẩm mua trở lên ). Chủ shop có thể nhận 1 hoặc 1 vào sản phẩm mua có số lượng nhập = 0Sp. Nếu tất cả sản phẩm có số lượng nhập = 0 SP => sẽ có thông báo , không có sản phẩm để nhận hàng.

- Có thể tick gửi cập nhật cho nhà phân phối, thông tin phiếu mua sẽ được gửi đến nhà phân phối qua email