Khách hàng

Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Vào Trang quản trị --> chọn mục "Khách Hàng"+ Chọn "Xuất dữ liệu" nếu muốn xuất file danh sách khách hàng.+ Chọn "Nhập file dữ liệu" nếu muốn nhập file dữ liệu khách hàng.+ Chọn "Tạo khách hàng mới" nếu muốn tạo một khách hàng1. Xuất file dữ liệuNhấn vào...