Đơn hàng

Xác thực đơn hàng

Xác thực đơn hàng

Công việc xử lý đơn hàng của website sẽ rõ ràng hơn giữa đơn hàng mới và đơn hàng đã được gọi để xác thực, đang đợi xử lý. Nhân viên sau khi liên hệ với khách hàng và xác nhận việc mua hàng, sẽ dùng tính năng này để...

Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Nếu bạn cần liên lạc với khách hàng về một Đơn hàng mà họ đã đặt, thật dễ dàng để làm như vậy ngay hình quản trị cửa hàng của bạn. Để liên hệ với khách hàng về một Đơn hàng:Từ quản trị cửa hàng của bạn, hãy vào trang...