• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Thanh toán - ngôn ngữ trang thanh toán

FAQs Thanh toán - ngôn ngữ trang thanh toán


Tôi muốn chỉnh sửa thông tin ở trang check out có được không ?

Bạn có thể nhờ nhân viên hỗ trợ chỉnh sửa giao diện về màu sắc, còn các trường thông tin ở checkout không thể thay đổi.

Tôi muốn đổi giao diện trang Thanh toán mới làm như thế nào ?

Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình = > Cấu hình chung => Thanh toán , bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán.
Lưu ý: Bạn chỉ đổi được 1 lần và không quay lại được trang thanh toán cũ