FAQs Sản phẩm - Giá sản phẩm


Làm sao để sản phẩm của mình có giá gốc và giá chưa giảm ?

Trong trang Quản trị phần chi tiết sản phẩm có Giá và Giá so sánh, bạn cần nhập Giá so sánh (giá gốc chưa giảm) lớn hơn Giá.
Lưu ý khi nhập giá chỉ nhập số không nhập dấu cách hay dấu phẩy

Website của tôi không muốn để giá, muốn thay giá thành Giá : Liên hệ ?

Phần này cần chỉnh sửa trong code, nếu bạn là lập trình viên hoặc có khiếu về phần này. Bạn vào Website => Giao diện => Hiệu chỉnh theme=> product.liquid trong file này bạn tìm phần product.price xóa nó và sửa thành liên hệ

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.