• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Khuyến mãi - Chương trình khuyến mãi

FAQs Khuyến mãi - Chương trình khuyến mãi


Chương trình khuyến mại đã tạo có thể chỉnh sửa thông tin không ?

Bạn không thể sửa thông tin của chương trình khuyến mại đã tạo. Muốn thay đổi thông tin của chương trình đó bạn cần xóa chương trình khuyến mại này vào tạo một chương trình khuyến mại mới.

Chương trình khuyến mãi đã tạo làm sao để khách hàng biết đến và sử dụng ?

Để khách hàng biết đến chương trình khuyến mãi của bạn, bạn có thể chạy quảng cáo để quảng bá chương trình và gắn link về website.

Hoặc bạn có thể tạo 1 trang nội dung ghi rõ chi tiết chương trình khuyến mãi của bạn, Bạn cũng có thể tạo slider gắn ở trang chủ website để khách hàng biết đến.