• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Khách hàng - Quản lý dữ liệu khách hàng

FAQs Khách hàng - Quản lý dữ liệu khách hàng


Khi khách nhập thông tin để đăng kí nhận thông báo ngoài trang chủ website thì xem ở đâu ?

Tuỳ theo theme mà thông tin của khách hàng sẽ được trả về một trong các mục sau :

- Nếu theme được cấu hình gửi trực tiếp về email, khi khách hàng của shop gửi email bạn sẽ nhận được trong hộp thư đến. Để cấu hình hộp thư nhận email bạn vào Cấu hình =>Cấu hình chung => Email khách hàng

- Nếu theme bạn được cấu hình gửi trực tiếp về phần Khách hàng, Khi khách hàng gửi email, bạn sẽ nhận được trong phần Khách hàng

- Hoặc 1 số theme sẽ được cấu hình gửi về mailchimp (ứng dụng gửi mail) bạn sẽ nhận được trong danh sách khách hàng ở mailchimp, để thiết lập mailchimp, bạn vào Website => Giao diện => Thiết lập theme (Tuy nhiên, rất ít theme hỗ trợ mailchimp)