• Trang chủ
  • ->
  • FAQs HaraRetail - Cấu hình địa chỉ

FAQs HaraRetail - Cấu hình địa chỉ


Tôi không thấy mục nào để thêm địa chỉ bán hàng trong Hararetail ?

Bạn vào trang quản trị chọn Cấu hình => Địa chỉ => Thêm chi nhánh

 

Sau khi thêm xong , thì chi nhánh này sẽ tự động đưa về mục Cấu hình => Địa chỉ trong phần Hararetail