FAQs Báo cáoTaị sao trang quản trị của tôi không có mục báo cáo  ?

Nguyên nhân trang quản trị của bạn không có báo cáo vì gói dịch vụ bạn sử dụng không được hỗ trợ. Bạn tham khảo bảng giá Haravan và các tính năng tương ứng với gói dịch vụ tại đây https://www.haravan.com/pages/bang-gia Tính năng báo cáo được tick trong bảng giá là BÁO CÁO HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH Nếu gói dịch vụ của bạn được tick phần này nghĩa là được hỗ trợ.